Biogas

Uporedo sa razvojem sektora korišćenja biogasa u Srbiji, laboratorija počinje da ulaže značajna sredstva u unapređenje opreme i ljudstva sa ciljem da postane vodeća naučno-istraživačka institucija u Srbiji u ovoj oblasti.

Više

Vode

Akreditovana laboratorija za Monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha dugi niz godina realizuje ispitivanja otpadnih komunalnih voda, otpadnih procednih voda sa deponija, površinskih i podzemnih voda.

Više

Otpad

Laboratorija se već dugi niz godina bavi ispitivanjima u sektoru komunalnog otpada. Fokus je na korišćenju specijalizovane mobilne opreme namenjene za utvrđivanje koncentracije i monitoring deponijskog gasa.

Više