Otpad

Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha se već dugi niz godina bavi ispitivanjima u sektoru komunalnog otpada. Fokus je na korišćenju specijalizovane mobilne opreme namenjene za utvrđivanje koncentracije i monitoring deponijskog gasa. Metode kojima se ispituje deponijski gas su akreditovane, a visoko stručno i obučeno laboratorijsko osoblje spremno je da odgovori na sve zahteve i situacije koje se javljaju prilikom merenja na terenu. Pored izvođenja jednokratnih ispitivanja sastava deponijskog gasa, laboratorija izrađuje i izvodi programe redovnog monitoringa stanja deponijskog gasa na deponijama.

Obim metoda:

  • određivanje zapreminske koncentracije metana u deponijskom gasu u opsegu od 0 do 100 %
  • određivanje zapreminske koncentracije ugljen-dioksida u deponijskom gasu u opsegu od 0 do 100%
  • određivanje zapreminske koncentracije kiseonika u deponijskom gasu u opsegu od 0 do 25 %
  • određivanje koncentracije ugljen-monoksida u granicama od 0 do 2000 ppm
  • određivanje koncentracije vodonik-sulfida u deponijskom gasu u opsegu od 0 do 500 ppm

Svi metodi su akreditovani.

Ispitivanje deponijskog gasa - primer