Vode

Akreditovana laboratorija za Monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha dugi niz godina realizuje ispitivanja otpadnih komunalnih voda, otpadnih procednih voda sa deponija, površinskih i podzemnih voda. Laboratorija iza sebe ima niz realizovanih i tekućih projekata i saradnji sa privredom u oblasti kreiranja i realizacije nadzornih, operativnih i istraživačkih monitoring programa, identifikacije prisustva neorganskih i organskih polutanata, utvrđivanja izvora emisije i izrade procena uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha  poseduje savremenu opremu za uzorkovanje, pripremu i analizu uzoraka vode. Sve metode koje se ne nalaze u obimu akreditacije laboratorije uključujući i mikrobiloška ispitivanja realizuju se u renomiranim akreditovanim ustanovama sa kojima Laboratorija ima potpisan ugovor o saradnji, prema zahtevima referentnog standarda za akreditaciju laboratorija za ispitivanje.

Ispitivanje voda - primer